انجام فرآیند برای تمدید عمر ماندگاری

گازهای ترکیبی  وبه ویژه گازهای کالیبراسیون به دلیل شرایط خاص فیزیکی اجزای ترکیب شده و نیز خواص عمومی و خصوصی گازهای هر کدام پس از اتمام عملیات ترکیب توسط شرکت سازنده ، پایداری از نظر یکنواخت ماندن ترکیب تعیین شده و عمر ماندگاری یا Shelf Life  آنها تعیین می گردد.

این گازها تا پایان مدت ماندگاری ازنظر غلظت ترکیب معین و یکنواخت بوده و پس از آن نا معین باشد و این شرکت با انتقال تکنولوژی ترکیب گازها آمادگی دارد که گازهائی را که مدت نگهداری و ماندگاری آنها به اتمام رسیده را مجدداً تمدید اعتبار عمر ماندگاری نماید و پیش از این نیز با موفقیت این همه را به انجام رسانده و مبالغ هنگفتی در هزینه آزمایشگاهها برای خرید گاز صرفه جوئی نموده است.

 

0 دیدگاه

ارسال نظر